Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


TR002085_7
Skatteavgöranden sommaren 2017 Asbjörn Eriksson 20170829
  Aktiviteten hos Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har av naturliga skäl gått på sparlåga under sommarmånaderna. Av de förhandsbesked och domar som ändå har meddelats redovisas i artikeln några som kan anses vara av större intresse. I två förhandsbesked behandlas i vilken omfattning omvandling av aktier ska anses utgöra skattepliktig avyttring. Anställdas förvärv av aktier i arbetsgivarens bolag utan vederlag kan antingen vara en skattefri gåva eller ses som ersättning för utfört arbete. Till den rikhaltiga praxis som finns fogas här ytterligare tre avgöranden från HFD. Slutligen redovisas en dom från HFD angående den skatterättsliga klassificeringen av en solcellsanläggning. Utgången av målet är inte i linje med ambitionen att stimulera produktion av alternativ energi.                      
Läs mer
86799402_15
3:12-reglerna - Ändringar igen? Asbjörn Eriksson 170529
      Så sent som i mars 2017 publicerade regeringen ett utkast till en lagrådsremiss, i vilken omfattande förändringar i 3:12-reglerna föreslås. Knappt två månader senare tycks det vara dags för ytterligare ändringsförslag.              
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: