Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


86486342_15
Skattenyheter i april 2017 Asbjörn Eriksson 20170423
    Regeringen har under den tidigare våren offentliggjort en rad förslag till skatteförändringar inför budgeten för 2018. Utöver de som redovisas här hänvisas också till artikeln 3:12-reglerna ändras? den 3 november 2016.  Med hänsyn till det parlamentariska läget har regeringen tillfogat följande brasklapp: ”Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2018, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.” Med hänsyn till detta och oppositionens reaktioner på förslagen är det klokast att ”vänta och se” …. .                    
Läs mer
BU002228_7
3:12-REGLERNA – FÖRSLAG TILL REGELÄNDRINGAR Asbjörn Eriksson 2017-03-23
    För drygt två år sedan gav regeringen uppdrag till en särskild utredare att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Genom tilläggsdirektiv den 15 januari 2015 utvidgades uppdraget till att se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. Utredningen lämnade i början av november 2016 betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75). Den 22 mars 2017 publicerade regeringen ett utkast till lagrådsremiss. Artikeln bygger på innehållet i utkastet. Det bör alltså observeras att det är fråga om ett utkast som redan innan det lämnas till lagrådet kan komma att ändras. Det bör också noteras att ytterligare ändringar kan ske i propositionen efter lagrådets yttrande. I artikeln redovisas därför endast huvuddragen i den föreslagna lagstiftningen. För att underlätta förståelsen för den läsare som inte har detaljerna i 3:12-reglerna i färskt minne återges huvuddragen i regler som gäller nu i anslutning till ändringsförslagen.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: