• Print
 • Share

Compliance

 

Zgodność z prawem, najlepszymi standardami oraz wysoki poziom etyki usprawnia funkcjonowanie procesów wewnątrz firmy

Wielkość organizacji nie determinuje jej stabilności.  To stosowane przez nią procedury i narzędzia, pozwalają zminimalizować prawdopodobieństwo zmaterializowania się potencjalnego ryzyka. Jeśli w przedsiębiorstwie obserwuje się:

 • Nałożenie sankcji wynikających z nieprzestrzegania prawa
 • Niskie standardy etyczne
 • Nieprzestrzeganie polityki wewnątrz firmy
 • Częste pomyłki pracownicze
 • Brak zrozumienia zasad przez pracowników
 • Nieprzeszkolony personel
 • Rozmytą odpowiedzialność
 • Korupcję, defraudację oraz czyny niezgodne z prawem
 • Utratę wizerunku
 

Proponujemy nasze wsparcie w zakresie regulacji compliance.

Rozwiązania

Nasze doradztwo obejmuje:

 • Wdrażanie oraz przegląd regulacji Compliance oraz procesów z nich wynikających, tj.:
  • Regulacji w zakresie ochrony danych osobowych
  • Regulacji dotyczące informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Polityki uczciwości postępowania
  • Kodeksu Etyki
  • Zasad współpracy z właściwymi instytucjami zewnętrznymi, w szczególności o charakterze nadzorczym
  • Systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności pod kątem zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom
  • Polityki ochrony anonimowych kanałów zgłaszania nadużyć
  • Polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym zasady „poznaj swojego klienta”
  • Zasad związanych z unikaniem konfliktu interesów
  • Zasad „poznaj swojego pracownika”
 • Analizę i badanie istniejących rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi regulacjami, standardami i najlepszymi praktykami rynkowymi
 • Rekomendacje zmian, które powinny zostać wdrożone, w celu wyeliminowania nieprawidłowości i wprowadzenia rozwiązań dostosowanych do powszechnie obowiązujących regulacji, standardów i najlepszych praktyk rynkowych
 • W zależności od potrzeb naszych Klientów, wdrażamy również rekomendowane zmiany
 • Inicjowanie i prowadzenie działań kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających
 • Wsparcie w aktualizacji przepisów wewnętrznych i umów oraz modyfikacji produktów i usług pod kątem zmian regulacji prawnych
 • Doradzanie Zarządowi i jednostkom organizacyjnym firmy, w szczególności w kwestii nowych rozwiązań prawnych
 • Gromadzenie i raportowanie informacji o zagadnieniach compliance
 • Organizowanie szkoleń dla pracowników Państwa firmy.
 

Korzyści

Wdrożenie narzędzi i systemów Compliance pozwala na:

 • Zapewnienie zgodności procesów, procedur i technologii firmy z powszechnie obowiązującymi regulacjami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi
 • Minimalizację ryzyka compliance - wynikającego z braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, standardami dobrych praktyk, wewnętrznymi regulacjami:
  • Sankcji prawnych
  • Strat finansowych
  • Utraty reputacji
  • Wzrost jakości i stabilności zarządzania organizacją
  • Optymalizację wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych
  • Wzmocnienie kontroli wewnętrznej
  • Poprawę wizerunku firmy.
 

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze konsultingu skontaktuj się z

  Maciejem Krzekotowskim

Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk