Crowe AL

Crowe Al, anëtar i  Crowe International  është një firmë profesionale në fushën konabël që ofron shërbine të auditimit, taksave, tatimeve, kontabilitetit dhe shërbimeve këshilluese.