Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


200275052-001_22
Skattelättnader för vissa personaloptioner Asbjörn Eriksson 2016-12-21
  I månadens artikel behandlas förslagen till ändrad beskattning av vissa personaloptioner. I en lagrådsremiss den 20 december 2016 föreslår regeringen lättnader i beskattning av vissa personaloptioner. Förslaget, som i allt väsentligt bygger på förslag som lämnats i SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram, innebär att förvärv av vissa personaloptioner inte ska förmånsbeskattas i tjänst. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas på optionsavtal som ingås efter den 31 december 2017.                  
Läs mer
BU002263_7
Skattepraxis i januari 2017 Asbjörn Eriksson 2017-01-30
  Januari har erbjudit en mager skörd när det gäller avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ett tidigare publicerat förhandsbesked har undanröjts av HFD. I Skatterättsnämnden har återigen frågan om i vilken utsträckning en person ”kan sätta sig själv på bolag” behandlats. Den här gången gäller det styrelseuppdrag genom eget aktiebolag. Skatterättsnämnden har följt praxis men Skatteverket har antytt en svängning i den egna uppfattningen. Det ska bli intressant att se hur HFD ser på frågan. I det andra förhandsbeskedet har nämnden belyst den inte helt ovanliga situationen att en person, som har flyttat ut från Sverige, gör frekventa återbesök.                        
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: