Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


BU002263_7
Domar från Högsta förvaltningsdomstolen i oktober 2017 Asbjörn Eriksson 2017-10-31
    Tidpunkten för beskattning av avverkningsuppdrag har varit en öppen fråga även om Skatteverket har ansett att beskattningen ska ske vid avtalstidpunkten. Nu har HFD i mål nr. 4939-16 och 4939-16 klargjort att beskattning ska ske först efter inmätningen av virket. I mål nr. 6322-16 har HFD åter slagit fast att den svenska skattelagstiftningen inte helt har anpassats till de krav som medlemskapet i EG kräver. Den här gången gäller det utdelning på onoterade aktier, som ska beskattas med 25 procent oavsett om utdelningen härrör från Sverige eller ett annat EU-land. I mål nr. 134-17 m.fl. belyser domstolen den s.k. utredningsregeln för näringsbetingade andelar. Utöver de här refererade domarna har HFD tagit ställning i ett mål (överklagat förhandsbesked) som avser gåva av en familjestiftelse. Den bedöms ha marginellt intresse och behandlas inte här.                      
Läs mer
86486342_15
Budgetpropositionen för 2018 Asbjörn Eriksson 2017-09-22
      I artikeln redovisas huvuddragen av regeringens förslag beträffande inkomstskatter i Budgeten för 2018 (Prop. 2017/18:1). Utöver de förslag som redovisas här föreslår regeringen en lång rad förändringar inom punktskatteområdet, varav den s.k. flygskatten har rönt mest uppmärksamhet. Med ett undantag behandlas dessa inte i artikeln. Undantaget avser förslaget till en ny modell för fordonsskatten, det s.k. bonus-malus-systemet. Eftersom de föreslagna förändringarna av reglerna om bilförmån är föranledda av den nya fordonsskatten redovisas bonus-malus-systemet kortfattat.                
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: