Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


78458933_5
Högsta förvaltningsdomstolens inkomstskattemål i april 2016 Asbjörn Eriksson
  I artikeln behandlas två avgöranden avseende inkomstskatt, som levererats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) under april. En tredje dom under samma månad rör en mycket speciell fråga om skattestatusen hos en svensk värdepappersfond enligt skatteavtalet med Spanien; den behandlas inte här.            
Läs mer
BU002263_7
Skattepraxis i maj 2016 Asbjörn Eriksson 20160527
  Högsta förvaltningsdomstolen har endast levererat tre domar under maj. Ett av dem avser ett undanröjt förhandsbesked, som inte kommenteras här. I mål nr 4193, som avser ett överklagat förhandsbesked, bekräftar domstolen tidigare praxis beträffande korsvisa överlåtelser inom en företagsgrupp, nämligen att kompensatoriska överlåtelser till underpris kan utlösa uttagsbeskattning. I mål nr 4651-12 bekräftas att de svenska SINK-reglerna är förenliga med EU-rätten. I den tredje kommentaren, som avser ett förhandsbesked (dnr 102-15/D), framgår att aktiv näringsverksamhet kan föreligga även vid en ytterst liten arbetsinsats.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: