Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


LS005729_7
Skattenyheter i februari 2018 Asbjörn Eriksson 2018-02-28
      Det har varit glest med avgöranden avseende inkomstbeskattningen från såväl Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som från Skatterättsnämnden under februari. I artikeln redovisas en dom från HFD angående betydelsen av att en icke bolagsman tar del av vinsten i ett kommanditbolag, ett av HFD fastställt förhandsbesked om ROT samt ett förhandsbesked som än en gång klargör vad som gäller fastighetsinnehav i Sverige för den som har emigrerat. Slutligen noteras att regeringen nu har lämnat en lagrådsremiss avseende skattereduktion för fackföreningsavgifter.                        
Läs mer
NA003486_7
Domar och förhandsbesked i januari 2018 Av Asbjörn Eriksson
      Domar och förhandsbesked i januari 2018 Av Asbjörn Eriksson Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom, Mål nr 4301-17, har medfört att Skatteverket numera – t.o.m. retroaktivt - anser att bidrag till golf, segling, ridning m.m. kan utgöra skattefria förmåner. HFD:s mål nr 3547-16 och 3544-16 ger vägledning när det gäller frågan om grov oaktsamhet vid företrädaransvar. I två förhandsbesked understryks bl.a. vikten av att inte behålla permanentbostad i Sverige efter en utflyttning. Slutligen behandlas uttagsbeskattning för dispositionsrätt till en golfbana som en allmännyttig förening har hyrt ut till ett eget bolag. Förhandsbeskeden avgjordes i december 2017 men publicerades först den 4 januari 2018. Utöver de förhandsbesked som behandlas i artikeln har Skatterättsnämnden lämnat besked i en fråga om FoU-bidrag.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: