Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


NA003486_7
Förhandsbesked sommaren 2016 Asbjörn Eriksson 2016-08-30
  Det har rått stiltje i skatterätten under sommarmånaderna. Skatterättsnämnden har dock lämnat ett antal förhandsbesked och i artikeln redovisas – med ett par undantag – de förhandsbesked som publicerats under sommaren 2016. Det bör observeras att förhandsbeskedet beträffande skattefritt golfspel har överklagats, varför sista ordet ännu inte är sagt i den frågan.                
Läs mer
86486342_15
Skatterna i Budgetpropositionen för 2017 Asbjörn Eriksson 20160921
  Högsta förvaltningsdomstolen har endast levererat tre domar under maj. Ett av dem avser ett undanröjt förhandsbesked, som inte kommenteras här. I mål nr 4193, som avser ett överklagat förhandsbesked, bekräftar domstolen tidigare praxis beträffande korsvisa överlåtelser inom en företagsgrupp, nämligen att kompensatoriska överlåtelser till underpris kan utlösa uttagsbeskattning. I mål nr 4651-12 bekräftas att de svenska SINK-reglerna är förenliga med EU-rätten. I den tredje kommentaren, som avser ett förhandsbesked (dnr 102-15/D), framgår att aktiv näringsverksamhet kan föreligga även vid en ytterst liten arbetsinsats.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: