Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


BU002263_7
Domar från Högsta förvaltningsdomstolen i oktober 2017 Asbjörn Eriksson 2017-10-31
    Tidpunkten för beskattning av avverkningsuppdrag har varit en öppen fråga även om Skatteverket har ansett att beskattningen ska ske vid avtalstidpunkten. Nu har HFD i mål nr. 4939-16 och 4939-16 klargjort att beskattning ska ske först efter inmätningen av virket. I mål nr. 6322-16 har HFD åter slagit fast att den svenska skattelagstiftningen inte helt har anpassats till de krav som medlemskapet i EG kräver. Den här gången gäller det utdelning på onoterade aktier, som ska beskattas med 25 procent oavsett om utdelningen härrör från Sverige eller ett annat EU-land. I mål nr. 134-17 m.fl. belyser domstolen den s.k. utredningsregeln för näringsbetingade andelar. Utöver de här refererade domarna har HFD tagit ställning i ett mål (överklagat förhandsbesked) som avser gåva av en familjestiftelse. Den bedöms ha marginellt intresse och behandlas inte här.                      
Läs mer
TR002112_7
Skatteverket föreslår en utflyttningsskatt Asbjörn Eriksson2017-11-30
    Den 27 november 2017 publicerade Skatteverket en promemoria under rubriken Exitbeskattning för fysiska personer, Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige (Bilaga till dnr 202 467348-17/113). Finansministern gjorde någon dag senare en politisk poäng av förslaget genom att koppla det till det s.k. Malta-avslöjandet. Det ska emellertid påpekas att någon sådan direkt koppling inte finns i tiden men förslaget syftar förstås till att snäva in området för skatteplanering genom byte av skatterättslig hemvist. Med hänsyn till finansministerns positiva attityd till förslaget är det sannolikt att det kommer att ligga till grund för ett lagstiftningsarbete. Men enskildheter i de föreslagna reglerna kommer med all säkerhet att förändras under resans gång. Artikeln ska läsas mot den bakgrunden. Redogörelsen för förslaget är fokuserad på de materiella frågorna. Därutöver föreslås en rad nödvändiga ändringar och kompletteringar i förfarandereglerna.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: