• Print
 • Share

Zarządzanie Ryzykiem

 

Polityka zarządzania ryzykiem i jej efektywne wdrożenie

Jeżeli firma narażona jest na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, np.:

 • Zmieniających się regulacji prawnych
 • Niestabilnych parametrów rynkowych - kursów walutowych, cen towarów, stóp procentowych
 • Ataków hackerskich i innych incydentów naruszenia bezpieczeństwa informatycznego
 • Kradzieży, włamań, i incydentów naruszenie bezpieczeństwa fizycznego
 • Kataklizmów
 • Nieprzewidzianych zachowań odbiorców i dostawców
 

Oraz czynników wewnętrznych, np.:

 • Braku realizacji celów biznesowych i finansowych
 • Awarii systemów teleinformatycznych oraz ich wadliwego funkcjonowania
 • Zawodności procesów
 • Błędów ludzkich
 • Nadużyć (przekroczenie kompetencji, kradzieże) i defraudacji
 

Oznacza to, że czas na wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie polityki i procesów zarządzania ryzykiem w firmie może mieć miejsce na każdym etapie jej rozwoju. Mitem jest, że tylko te firmy, które już napotkały na swojej drodze trudności powinny o tym pomyśleć. Identyfikacja ryzyka i zapobieganie wystąpieniu negatywnych efektów jest najbardziej rekomendowaną procedurą, niezależnie od skali, formy i sektora, w którym firma funkcjonuje. 

Rozwiązania

Profesjonalne zarządzanie ryzykiem polega na:

 • Identyfikacji kluczowych ryzyk zarówno na poziomie procesów biznesowych, jak i całej organizacji
 • Wypracowaniu skutecznych narzędzi w zakresie zarządzania ryzykiem, tj.:
  • Diagnozowaniu ryzyka
  • Właściwej reakcji na ryzyko
  • Działaniu prewencyjnym oraz kształtującym poziom ryzyka
  • Stałej kontroli
 • Wypracowaniu systemu, pozwalającego na skuteczne alokowanie zasobów do zarządzania ryzykiem
 • Wypracowaniu modelu świadomego i zrównoważonego kształtowania profilu ryzyka firmy.
 

Stosowane przez nas formy współpracy obejmują:

 • W przypadku braku systemu zarządzania ryzykiem, opracowanie i wdrożenie od podstaw
 • Przegląd obecnie obowiązujących w firmie rozwiązań pod kątem ich efektywności i dostosowania do najlepszych praktyk rynkowych
 • Budowę mechanizmów raportowania i monitorowania ryzyka, wspierających podejmowanie trafnych decyzji
 • Regularne wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem poprzez powierzenie nam roli wewnętrznego Menedżera ds. Ryzyka
 • Działalność edukacyjną, prowadzenie szkoleń i warsztatów.
 

Korzyści

Wdrożony i odpowiednio utrzymywany system zarządzania ryzykiem:

 • Zmniejsza prawdopodobieństwo nieoczekiwanych strat oraz minimalizuje ich skutki, co pozytywnie wpływa na wynik finansowy
 • Wzmacnia kontrolę nad procesami i systemami firmy
 • Poprawia reputację i postrzeganie firmy
 • Umacnia wiarygodność firmy w relacji z bankami, leasingodawcami, ubezpieczycielami, inwestorami i innymi interesariuszami
 • Zmniejsza prawdopodobieństwo pociągnięcia członków zarządu i innych organów do odpowiedzialności majątkowej i karnej.
 

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze konsultingu skontaktuj się z

  Maciejem Krzekotowskim

Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk