• Print
 • Share

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 

Sprawozdanie z przejrzystości

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym podajemy wymagane informacje:

a) Forma organizacyjno-prawna oraz struktura własności

Poland Audit Services jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych zarejestrowana pod numerem 0000421671 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy.

b) Struktura własności udziałów Spółki:

 • Baltic Professional Investment S.A. 740 udziałów o łącznej wysokości 37.000 zł (74%)
 • Wolfgang Stanclik 130 udziały o łącznej wysokości 6.500 zł (13%)
 • Monika Byczyńska 130 udziałów o łącznej wysokości 6.500 zł (13%) 

c) Informacje o sieci, do której należy Spółka

Podmiot należy do sieci niezależnych firm księgowych i doradczych Crowe Horwath International. Zgodnie z umową licencyjną, Spółka zobowiązana jest to przestrzegania obowiązujących w sieci procedur oraz międzynarodowych standardów zarówno w zakresie jakości świadczonych usług, jak i wymagań (kwalifikacji) zatrudnianego personelu, sposobu prezentacji Spółki i informowania potencjalnych Klientów o oferowanych usługach. Na chwilę obecną w sieci działa 200 firm członkowskich w 130 krajach zatrudniając około 24.000 pracowników.

Crowe Horwath International to wiodąca sieć niezależnych firm świadczących usługi z zakresu rachunkowości i doradztwa biznesowego.

Crowe Horwath International, będąca amerykańską spółką, nie świadczy usług. Usługi są zapewniane Klientom przez firmy członkowskie Crowe Horwath International.

Żadna z firm członkowskich Crowe Horwath International nie odpowiada za usługi lub działalność innej firmy członkowskiej. Mimo, że niektóre firmy członkowskie występują pod nazwą Crowe Horwath, nie są połączone wspólną własnością; nie są również własnością Crowe Horwath International.

Każda firma członkowska podlega przepisom prawa kraju, w którym prowadzi działalność. Każda firma jest zobowiązana do wypracowania najwyższej jakości usług na rynku, na którym działa, i do dążenia, aby jakość usług utrzymać na takim poziomie na całym świecie poprzez współpracę z innymi firmami członkowskimi sieci. W większości krajów działalność księgowa i audytorska podlega prawu lokalnemu i lokalnym regulacjom, które determinują standardy wykonywania zawodu, kwalifikacje i relacje pomiędzy audytorami i jednostkami raportującymi. Wpływ na działalność księgową i audytorską mają także lokalne praktyki gospodarcze oraz postawy kulturowe. 

d) Struktura zarządzania

Skład zarządu jest następujący:

 • Wolfgang Stanclik – Członek Zarządu, Biegły Rewident
 • Monika Byczyńska – Członek Zarządu, Biegły Rewident. 

e) Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz oświadczenie zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania

W Spółce Poland Audit Services został wprowadzony system kontroli jakości, który został zatwierdzony przez Zarząd w dniu 29.06.2012 r.

Główne elementy systemu kontroli jakości:

 1. Odpowiedzialność kierownictwa za jakość
 2. Stosowane wymogi etyczne
  ● Niezależność
  ● Rotacja personelu przy zleceniach badania spółek notowanych na giełdzie
  ● Rotacja personelu przy zleceniach badania spółek nie notowanych na giełdzie
  ● Konflikt interesów
  ● Zachowanie tajemnicy
 3. Podejmowanie i kontynuacja współpracy z klientem oraz akceptacja   konkretnych zleceń
  ● Kontynuacja współpracy z Klientem
  ● Podjęcie współpracy z nowym Klientem
  ● Rezygnacja ze współpracy ze zleceniodawcą
 4. Zasoby ludzkie
 5. Realizacja zlecenia
  ● Konsultacje oraz rozbieżność zdań
  ● Kontrola jakości wykonania zlecenia w tym JZP
 6. Nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli jakości
 7. Dokumentacja
  ● Archiwizacja dokumentacji z wykonania zleceń
 8. Wewnętrzny Komitet Audytu z udziałem ekspertów zewnętrznych

Zarząd Spółki oraz wszyscy pracownicy muszą zachować niezależność umysłu, jak i wizerunku w trakcie wykonywania usług atestacyjnych na rzecz Klienta.

Warunki zachowania niezależności zostały określone w:

 • Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009
 • Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC (Kodeks IFAC), Sekcja 290
 • Międzynarodowym Standardzie Kontroli Jakości Nr 1
 • Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej KSRF 220 Kontrola jakości badań sprawozdań finansowych

Oświadczenie1 nt. funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości 

Informacje na temat ostatniej kontroli w zakresie zapewnienia jakości, przeprowadzonej przez Krajową Komisję Nadzoru. 

Kontrola została przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru w dniach 02.06.2014 – 10.06.2014. Protokół z kontroli został przyjęty w dniu 23.07.2014.

Zastrzeżenia oraz wyjaśnienia odnośnie kwestii opisanych w protokole z kontroli zostały przekazane do Krajowej Komisji Nadzoru w dniu 05.08.2014.

Krajowa Komisja Nadzoru w dniu 06.10.2014 w wystąpieniu pokontrolnym przedstawiła zalecenia do stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone, o czym poinformowano Krajową Komisję Nadzoru w piśmie z dnia 06.11.2015 oraz 29.01.2015.

f) Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla których podmiot wykonywał w ciągu 2016 roku czynności rewizji finansowej

 • IMS S.A.
 • PPH Wadex S.A.
 • Sanwil Holding S.A.
 • Enter Air S.A.
 • Abadon Real Estate S.A.
 • Travelplanet.pl S.A. 

g) Oświadczenie 2 o stosowanej polityce w zakresie zapewnienia niezależności, zawierające potwierdzenie, że została przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności

h) Oświadczenie 3 o stosowanej przez podmiot polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów 

i) Informacje o osiągniętych przychodach

Całkowite przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2016 roku w podziale zgodnym z art. 48 ust.2 ustawy o biegłych rewidentach wyniosły 2.771 tys. zł, w tym:

 • czynności rewizji finansowej: 2.063 tys. zł
 • działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków: 69 zł
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe: 220 tys. zł
 • usługi atestacyjne, doradztwo lub zarządzanie, wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej: 394 tys. zł
 • pozostałe: 24 tys. zł 

j) Informacje o zasadach wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu:

Wynagrodzenie kluczowych biegłych rewidentów i członków zarządu jest zgodne z zawartymi umowami. Nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy ich wynagrodzeniem a ilością pozyskanych klientów lub klientów, dla których praca została wykonana. W razie zysku przewidziane są premie.

k) Polityka w zakresie rotacji kluczowych partnerów firmy audytorskiej oraz pracowników

W przypadku badania sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie biegły rewident odpowiedzialny za realizację zlecenia nie powinien uczestniczyć w pracach na rzecz Klienta dłużej niż 5 lat. Biegły rewident może ponownie wykonywać usługi rewizji finansowej na rzecz tego podmiotu po upływie 2 lat. 

Osobą odpowiedzialną w imieniu podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za sporządzenie niniejszego sprawozdania jest Monika Byczyńska, Biegły Rewident, Członek Zarządu

Warszawa, marzec 2017