Header Image
 • Print
 • Share

Daňové poradenstvo

Našim cieľom je nielen poskytovanie efektívnych stratégií zameraných na optimalizáciu daňovej povinnosti, ale aj identifikácia a implementácia inovatívnych daňových riešení a efektívne zabezpečenie daňových povinností. Tento prístup umožňuje zvyšovať konkurencieschopnosť a efektívnosť našich klientov.

Pozorne monitorujeme všetky legislatívne zmeny v daňovej, účtovnej a obchodnej oblasti, nakoľko si uvedomujeme komplexnosť daňovej problematiky na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Našim zámerom je zhodnotenie týchto poznatkov v prospech klientov.

Naša spoločnosť zachováva kľúčové hodnoty Crowe Horwath - profesionálne a zrozumiteľné poradenstvo, inovatívnosť, vynikajúcu kvalitu a v neposlednom rade služby prispôsobené špecifickým potrebám klientov.

 

Prehľad daňovo poradenských služieb:

 • Daň z príjmov právnických osôb – príprava a podanie daňových priznaní, optimalizácia daňovej povinnosti
 • Daň z príjmov fyzických osôb a ich daňovo-odvodové povinnosti
 • Nepriame dane (DPH a spotrebné dane)
 • Súhrnné hlásenia, Intrastat, podania vzťahujúce sa k zrážkovej dani
 • Miestne dane a poplatky
 • Medzinárodné daňové plánovanie (návrh medzinárodných holdingových štruktúr, riešenia repatriácie zisku, optimálna štruktúra kapitalizácie, tax rulings)
 • Transferové oceňovanie a daňovo efektívne riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
 • Asistencia a zastupovanie klienta pri daňovej kontrole, odvolaní v daňovom konaní a súdnych sporoch
 • Fúzie a akvizície
  • Daňové a finančné due dilligance
  • Transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia
  • Post-transakčné služby
  • Podnikové reštrukturalizácie 
   

Kontakt
Vladimír Bartoš
Karadžičova 16
Bratislava 821 08
Slovenská republika
+421 2 50 20 33 04