Header Image
  Naposledy navštívené
  • Print
  • Share

  Služby spojené s projektovým riadením projektov financovaných z EÚ

  Zahájenie projektu

  • Príprava Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (asistencia pri vypracovaní tohto dokumentu vrátane jeho príloh, ktorými sú napr. Opis projektu, CBA, rozpočet projektu atď.) v súlade s požiadavkami definovanými Riadiacim orgánom,
  • Komunikácia s príslušným Riadiacim orgánom a asistencia pri odovzdávaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EÚ,
  • Asistencia pri nahrávaní ŽoNFP do IT monitorovacieho systému (ITMS),
  • V prípade väčších projektov, asistencia pri projektovom riadení: príprava úvodného balíku projektových dokumentov a návrh organizačnej štruktúry projektu.  

  V priebehu realizácie projektu

  • Asistencia pri finančnom riadení projektu (napr. asistencia pri vypracovávaní monitorovacích správ, Žiadostí o platbu a ich predkladaní, asistencia pri ich nahrávaní do ITMS atď.),
  • Asistencia pri riadení projektu – zabezpečenie podpory projektového riadenia (podpora projektového manažéra -> v súlade s vybranou metodológiou pre projektové riadenie napr. PRINCE2).
  • Asistencia pri plnení požiadaviek na publicitu a informovanosť (vypracovanie plánu pre informovanosť a publicitu v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu príslušného operačného programu).

  Pri ukončení projektu

  • Asistencia pri finančnom riadení projektu (napr. pri vypracovávaní záverečnej monitorovacej správy, asistencia pri jej nahrávaní do ITMS),
  • Asistencia pri plnení požiadaviek na publicitu a informovanosť.

  Po skončení aktivít projektu

  • Asistencia pri finančnom riadení projektu (napr. pri vypracovávaní následných monitorovacích správ a pri plnení ostatných požiadaviek Riadiaceho orgánu). 

  Kontakt
  Juraj Skovajsa
  Karadžičova 16
  Bratislava 821 08
  Slovenská republika
  +421 2 50 20 33 05