• Print
  • Share
3:12-reglerna - Ändringar igen? Asbjörn Eriksson 170529
den 30 maj 2017

 

I februariartikeln redovisades HFD:s dom den 6 februari 2017, Mål nr 4163-16 (fastställt förhandsbesked). Domen har medfört en uppluckring av begreppet fåmansföretag vid tillämpningen av reglerna för kvalificerade aktier. Detta har föranlett finansdepartementet att i en promemoria (Fi2017/02080/S1) föreslå en lagändring för att motverka konsekvenserna av domen.

Först en kort bakgrund. Klyvningsreglerna (3:12-reglerna) kan bara tillämpas på fåmansföretag. Enligt grunddefinitionen föreligger ett fåmansföretag om fyra eller färre äger mer än 50 % av aktierna i företaget. Vid tillämpningen av klyvningsreglerna utvidgas begreppet genom att alla aktieägare, som är verksamma i betydande omfattning i företaget, räknas som en enda person. Därigenom kan ett företag ha ett mycket stort antal aktieägare och ändå utgöra ett fåmansföretag. I domen prövades hur personkretsen ska bedömas i nedanstående situation. (För en mer utförlig redogörelse av domen; se artikeln i februari.)

AB S är, tillsammans med andra bolag i Europa, dotterföretag till Europa LLP, som ägs av några tusen medarbetare i dotterbolagen. Den svenska verksamheten bedrivs genom dotterbolag till AB S. De personer som är verksamma i AB S och dess dotterbolag äger aktier med mindre än 50 % av rösterna i AB S även om deras indirekta ägande genom Europa LLP beaktas. Om det indirekta innehavet i AB S via Europa LLP hos övriga personer som är verksamma i andra bolag än de svenska, skulle däremot mer än hälften av rösterna uppnås. HFD ansåg dock att det saknas lagligt stöd för att det indirekta ägandet i AB S genom Europa LLP skulle beaktas eftersom de aktieägarna inte är verksamma i AB S-kretsen. Enligt HFD ska endast innehavet hos aktieägare som är verksamma i det bolag som ska bedömas, här AB S, beaktas.

Den nuvarande bestämmelsen kompletteras i förslaget med två nya punkter. Den första punkten innebär att även delägare som är verksamma i ett företag som, helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger del i det företag som ska prövas (här: AB S), ska omfattas av fåmansföretagsdefinitionen. Den andra nya punkten innebär att även delägare som är verksamma i ett annat fåmansföretag, som, helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ett företag, som avses i den första nya punkten, ska omfattas av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Närstående till delägare omfattas i samma omfattning som delägare.

Om de föreslagna reglerna införs innebär de att AB S i exemplet, liksom i liknande företagsstrukturer, kommer att omfattas av företagsdefinitionen.