Viimati külastatud
  • Print
  • Share
Eesti Maksumäärad 2017
10.05.2017

 

 Käibemaks

Standardmäär

Vähendatud määr

20%

 

9% (meditsiiniseade, raamat ja õppevahendina kasutatavtöövihik, majutus jne).

Ettevõtte tulumaks

Standardmäär 

Vähendatud määr

Erikord 

Maksuvabastused

20% dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt, kingitustelt, erisoodustustelt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt.

Ettevõtte tulumaks ei rakendata jaotamata kasumi kohta. 

20%-ga maksustatakse:   juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa, aktsiakapitali/osakapitali vähendamist ja aktsiate/osade tagasiostu, mis ületavad osaluse soetamishinda. 

Maksu ei rakendata dividendidele, mis on saadud EU liikmesriigi äriühingult, kui dividendide saajale kuulus dividendide saamise ajal vähemalt  10% äriühingu osadest, aktsiatest või häältest ja dividendid on maksustatud mujal. 

 

Dividendid

Intressid

Renditulu ja litsentsitasu

Mitteresidendi kasum osaluse võõrandamisel 

Ei ole maksu

Ei ole maksu intressidelt (kui ei ületa turuhinda). 

20% rendimaksetelt ja 10% mitteresidendile makstavalt litsentsitasudelt ( välja arvatud maksed EU-sse vähemalt 25% osalusega omanikele) ja  muudelt mitteresidendilt ostetud  teenustelt, mis on osutatud Eestis. 

20% , kui võõrandati või tagastati osalus äriühingus, lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast võõrandamise või tagastamise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil oli nimetatud tehingu tegemise ajal vähemalt 10-protsendine osalus;

Tööjõumaksud 

Töötaja töötuskindlustusmaks

 Sotsiaalmaksud

 Töötaja tulumaks

Maksuvabastused

1,6% töötaja töötuskindlustusmakse.

33% sotsiaalmaks ( aga mitte vähem kui 141,90€ kuus töötajata kohta)   ja tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% .

 

20% ühtlane määr (maksuvaba tulu 2160€ inimese kohta aastas + 1848 € ühele vanemale iga kuni 17 aastase lapse kohta,  alates teisest lapsest. 
Maksusoodustused maksumaksja kohta aastas:   

  •  koolituskulud, kingitused, annetused ja vabatahtlik pensionifond  kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust.  
  •  Sealhulgas võib eluasemelaenu intresse tulust maha arvata kuni 300 euro.  

 

Mitteresidentide tulu ei maksustata tulumaksu ega sotsiaalmaksuga.

Riiklik pension+ pensionifondid maksuvabad kuni 2832 aastas.

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitist saava residendist füüsilise isiku tulust kuni 768 eurot maksustamisperioodil

 

Kapitali kasvutulult üksikisiku tulumaks

Kinnisvara, aktsiad ja väärtpaberid 

Dividendid ja intressid 

 Erapensionifondide ja elukindlustuse investeeringutest saadud tulu.

20% on sales of real estate   (excluding personal residence) , rentals, shares, securities (excluding investment accounts)

Extemption: 20% income from rent of one residental property

20% dividendidelt, mis on saadud teistest riikidest, kui neid dividende või kasumiosi pole välismaal maksustatud.

20% saadud intressidelt välja arvatud Euroopa Liidu sisestel, Norra ja Liechtensteini  krediidiasutustelt.

 

10% - pensionifondid

20% - elukindlustus life insurance (välja arvatud pensionifondi ülekandmised).

 Maamaks

Objekt

Maksumäär

 

Maa

0,1% - 2,5% maa katastriväärtusest

Erand: Maa, mis on elumaja all kuni 0,15 hektarit maksumaksja kohta linnapiires ja 2 hektarit maapiirkonnas.